Aktualności


Obowiązki inwestora instalacji fotowoltaicznej w świetle ustawy Prawa budowlanego


Z dniem 19 września 2020 w życie weszła zmiana ustawy Prawa budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 471). Wprowadzone zostały nowe obowiązki dla inwestora decydującego się na instalacje fotowoltaiczną o mocy znamionowej powyżej 6,5 kWp.

Dość istotna zmiana pojawiła się w art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawa budowlanego. Nałożony został obowiązek uzgodnienia projektu mikroinstalacji (instalacja fotowoltaiczna do 50 kWp), powyżej 6.5 kWp z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Do tej pory projekt instalacji opierał się na schemacie instalacji, którą zgłaszało się do zakładu elektrycznego celem przyłączenia i założenia licznika dwukierunkowego. Aktualnie do realizacji inwestycji niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot uzgodnień. Ustawa dodatkowo obliguje do konieczności zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z podaniem terminu o przystąpieniu do jej użytkowania.

Projekt mikroinstalacji PV

Przy wykonywaniu projektów technicznych instalacji PV bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo jest przede wszystkim stosowanie się do norm, standardów i przepisów. Dobry projekt techniczny to podstawa  bezpiecznego i sprawnego działania instalacji.

Instalacja fotowoltaiczna najczęściej projektowana jest na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe ten typ budynków klasyfikuje się jako ZLIV – budynki mieszkalne. Domy jednorodzinne w większości przypadków nie wymagają uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nie są objęte również tak restrykcyjnymi przepisami przeciwpożarowymi jak np. budynki użyteczności publicznej czy obiekty przemysłowe. Nie oznacza to jednak, że ich ochronę przeciwpożarową można potraktować w sposób ulgowy. Każdy projekt domu jednorodzinnego powstaje z uwzględnieniem przepisów w tym przeciwpożarowych. Na chwilę obecną nie odnajdziemy dedykowanego rozporządzenia wskazującego szczegółowo jakie wymagania przeciwpożarowe należy spełnić w konkretnie projektowanej instalacji fotowoltaicznej. Warto śledzić wyjaśnienia i interpretacje w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a wszelkie wątpliwości wyjaśniać z rzeczoznawcą .

Artykuł 5 Prawo Budowlane określa wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych. Instalacja Fotowoltaiczna jest  urządzeniem, które to należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zakres opracowania projektu instalacji fotowoltaicznej podlegający  uzgodnieniu  powinien obejmować istotne elementy wskazane w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2015r., poz. 2117).

 

 

Dobre praktyki w projektowaniu  

Dobry projekt techniczny powinien bez przeszkód uzyskać niezbędne uzgodnienia.

Poniżej kilka wymagań dotyczących instalacji fotowoltaicznej:

 • połączenie przewodów DC wykonane za pomocą szybko-złączek ( np. złączy MC4) tego samego typu oraz tego samego producenta z jednoczesnym ograniczeniem liczby połączeń przewodów po stronie DC,
 • prowadzenie przewodów DC, jeśli jest taka możliwość w metalowych kanałach kablowych z jednoczesną eliminacją ostrych krawędzi, a tam gdzie to konieczne w obudowie zapewniającej paramenty szczelności i izolacyjności EI (od EI 15 do EI 240),
 • przewody układane powinny być w odległości min 10 cm od powierzchni dachów,
 • wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przyłączenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy głównym wyłączniku zasilania obiektu,
 • odpowiednie oznakowanie tras kablowych dla przewodów DC, umieszczenie informacji „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”,
 • przepusty instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć w tej samej klasie odporności ogniowej co przegroda,
 • konieczność wykonania pomiarów powykonawczych, w tym rezystancji izolacji (pomiędzy biegunem dodatnim a ziemią oraz biegunem ujemnym a ziemią – po stronie DC oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ochronnymi – po stronie AC),
 • zapewnienie właściwych momentów dokręcania złączek oraz stosowanie dedykowanych narzędzi.
 • zapewnienie ochrony odgromowej urządzeń fotowoltaicznych.

 

Budynki z podziałami  pożarowymi 

Dla budynków, w których zastosowano podział na strefy pożarowe oraz oddzielania pożarowe pomieszczeń należy przeprowadzić indywidualna analizę dla lokalizacji instalacji fotowoltaicznej i związanych z nią urządzeń z uwzględnieniem:

 • możliwości montażu falowników PV w poszczególnych  strefach  pożarowych  lub w pomieszczeniach wydzielonych pożarowo
 • zapewnienia wymaganych  odległości modułów PV od ścian  oddzielenia przeciwpożarowego i  innych elementów oddzielenia pożarowego
 • obowiązujących przepisów i norm

 

Następnym krokiem jest opracowanie projektu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami.

Wymagane  jest również między innymi:

 • zapewnienie oznakowania informacyjnego dla  instalacji PV zgodnie z obowiązująca normą
 • uzupełnienie   Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”  o zapisy   dotyczące instalacji PV
 • wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Zgłoszenie mikroinstalacji do PSP

Nowelizacja ustawy nie wskazuje formy dokumentu, służącego do zawiadomienia służb PSP, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. Na karcie zgłoszeniowej jednak warto zamieścić poniższe informacje

 • lokalizacja modułów PV oraz falownika (inwertera),
 • trasa kablowa przewodów strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile występuje),
 • lokalizacja rozłącznika DC.

 

 

« Powrót