80 mln zł na fotowoltaikę

Wiosna to idealny okres na inwestycje fotowoltaiczne. Już od 31 marca będzie można starać się o wsparcie z Funduszu Europejskiego.  Wnioskować będzie można o pomoc na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł na terenie woj. śląskiego.

dofinansowania na fotowoltaikę

Nabór konkursowy (ostatni) zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje polegające na budowie lub przebudowie instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej
2 MWe. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych należących do beneficjenta projektu czyli wytwórcy energii.

Maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, jednak nie więcej niż 85 proc. i nie może przekroczyć 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Można będzie również uzyskać premię inwestycyjną w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej. Wysokość premii inwestycyjnej w przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego, wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych,
a w przypadku pozostałych instalacji do 20%.

Szczegóły naboru: Tutaj

Źródło: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; rzecznik@nfosigw.gov.pl.