Nowy program wspierający przedsiębiorców "50 kW na start"

Program " 50 kW na start"

Ruszył nabór wniosków na inwestycje związane z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi tj. instalacjami o mocy do 50 kW na terenie województwa śląskiego. Wnioski przyjmowane są przez wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program „50 kW na start” skierowany jest do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, które pragną zainwestować w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Formy wsparcia

Dofinansowanie można uzyskać w formie pożyczki w wysokości 90% udzielonego wsparcia oprocentowanej 0,95 s.r.w, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Możliwe jest otrzymanie 10% dotacji w formie dofinansowania.

50 kw na start

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Kiedy składać wnioski

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:

  • pierwsza runda: 01.10.2020 r. – 30.10.2020 r.
  • druga runda: 02.11.2020 r. – 30.11.2020 r.
  • trzecia runda: 01.12.2020 r. – 31.12.2020 r.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

  • w formie dotacji: 1.000.000 zł.
  • w formie pożyczki: 9.000.000 zł.

W przypadku wyczerpania funduszy w danej rundzie, kolejna się nie odbędzie. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w przypadku wyczerpania przewidzianych środków w programie. Dopuszcza się jednak możliwość zwiększenia puli środków.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu. 

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

Kontakt

Zespół Ochrony Atmosfery

Tel. 32 60 32 222, 32 60 32 289,32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259.

 

Więcej informacji na: https://wfosigw.katowice.pl/