Obowiązki inwestora instalacji fotowoltaicznej

Z dniem 19 września 2020 w życie weszła zmiana ustawy Prawa budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 471).

Wprowadzone zostały nowe obowiązki dla inwestora decydującego się na instalacje fotowoltaiczną o mocy znamionowej powyżej 6,5 kWp.

 

Dość istotna zmiana pojawiła się w art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawa budowlanego. Nałożony został obowiązek uzgodnienia projektu mikroinstalacji (instalacja fotowoltaiczna do 50 kWp), powyżej 6.5 kWp z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Do tej pory projekt instalacji opierał się na schemacie instalacji, którą zgłaszało się do zakładu elektrycznego celem przyłączenia i założenia licznika dwukierunkowego. Aktualnie do realizacji inwestycji niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot uzgodnień. Ustawa dodatkowo obliguje do konieczności zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z podaniem terminu o przystąpieniu do jej użytkowania.

Obowiązki inwestora instalacji fotowoltaicznej

Projekt mikroinstalacji PV

Przy wykonywaniu projektów technicznych instalacji PV bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo jest przede wszystkim stosowanie się do norm, standardów i przepisów. Dobry projekt techniczny to podstawa  bezpiecznego i sprawnego działania instalacji.

Instalacja fotowoltaiczna najczęściej projektowana jest na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe ten typ budynków klasyfikuje się jako ZLIV – budynki mieszkalne. Domy jednorodzinne w większości przypadków nie wymagają uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nie są objęte również tak restrykcyjnymi przepisami przeciwpożarowymi jak np. budynki użyteczności publicznej czy obiekty przemysłowe. Nie oznacza to jednak, że ich ochronę przeciwpożarową można potraktować w sposób ulgowy. Każdy projekt domu jednorodzinnego powstaje z uwzględnieniem przepisów w tym przeciwpożarowych. Na chwilę obecną nie odnajdziemy dedykowanego rozporządzenia wskazującego szczegółowo jakie wymagania przeciwpożarowe należy spełnić w konkretnie projektowanej instalacji fotowoltaicznej. Warto śledzić wyjaśnienia i interpretacje w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a wszelkie wątpliwości wyjaśniać z rzeczoznawcą .

Artykuł 5 Prawo Budowlane określa wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych. Instalacja Fotowoltaiczna jest  urządzeniem, które to należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zakres opracowania projektu instalacji fotowoltaicznej podlegający  uzgodnieniu  powinien obejmować istotne elementy wskazane w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2015r., poz. 2117).

Dobre praktyki w projektowaniu  

Dobry projekt techniczny powinien bez przeszkód uzyskać niezbędne uzgodnienia.

Poniżej kilka wymagań dotyczących instalacji fotowoltaicznej:

 • połączenie przewodów DC wykonane za pomocą szybko-złączek ( np. złączy MC4) tego samego typu oraz tego samego producenta z jednoczesnym ograniczeniem liczby połączeń przewodów po stronie DC,
 • prowadzenie przewodów DC, jeśli jest taka możliwość w metalowych kanałach kablowych z jednoczesną eliminacją ostrych krawędzi, a tam gdzie to konieczne w obudowie zapewniającej paramenty szczelności i izolacyjności EI (od EI 15 do EI 240),
 • przewody układane powinny być w odległości min 10 cm od powierzchni dachów,
 • wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przyłączenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy głównym wyłączniku zasilania obiektu,
 • odpowiednie oznakowanie tras kablowych dla przewodów DC, umieszczenie informacji „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”,
 • przepusty instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć w tej samej klasie odporności ogniowej co przegroda,
 • konieczność wykonania pomiarów powykonawczych, w tym rezystancji izolacji (pomiędzy biegunem dodatnim a ziemią oraz biegunem ujemnym a ziemią – po stronie DC oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ochronnymi – po stronie AC),
 • zapewnienie właściwych momentów dokręcania złączek oraz stosowanie dedykowanych narzędzi.
 • zapewnienie ochrony odgromowej urządzeń fotowoltaicznych.

Budynki z podziałami  pożarowymi

Dla budynków, w których zastosowano podział na strefy pożarowe oraz oddzielania pożarowe pomieszczeń należy przeprowadzić indywidualna analizę dla lokalizacji instalacji fotowoltaicznej i związanych z nią urządzeń z uwzględnieniem:

 • możliwości montażu falowników PV w poszczególnych  strefach  pożarowych  lub w pomieszczeniach wydzielonych pożarowo
 • zapewnienia wymaganych  odległości modułów PV od ścian  oddzielenia przeciwpożarowego i  innych elementów oddzielenia pożarowego
 • obowiązujących przepisów i norm

Następnym krokiem jest opracowanie projektu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami.

Wymagane  jest również między innymi:

 • zapewnienie oznakowania informacyjnego dla  instalacji PV zgodnie z obowiązująca normą
 • uzupełnienie   Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”  o zapisy   dotyczące instalacji PV
 • wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Zgłoszenie mikroinstalacji do PSP

Nowelizacja ustawy nie wskazuje formy dokumentu, służącego do zawiadomienia służb PSP, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. Na karcie zgłoszeniowej jednak warto zamieścić poniższe informacje

 • lokalizacja modułów PV oraz falownika (inwertera),
 • trasa kablowa przewodów strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile występuje),
 • lokalizacja rozłącznika DC.