Województwo kujawsko-pomorskie wspiera odnawialne źródła energii

Województwo kujawsko-pomorskie wspiera odnawialne źródła energii.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs w ramach Działania 3.1.

Kto może składać wnioski?

Działanie 3.1 skierowane jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielni mieszkaniowych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • towarzystw budownictwa społecznego,
  • organizacji pozarządowych.

Województwo kujawsko-pomorskie wspiera odnawialne źródła energii

Terminy.

Termin, od którego można składać wnioski w schemacie 1: od 1.06.2020 r. do 10.07.2020 r.

Termin, od którego można składać wnioski w schemacie 2: od 1.06.2020 r. do 10.07.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu w schemacie 1 to grudzień 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu w schemacie 2 to grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na:

Projekty dotyczące budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) oraz mieszkaniowych – mikroinstalacji.

Kryteria wyboru projektów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR dla Schematu 1 i Schematu 2 wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 50 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR dla Schematu 1 i Schematu 2 w przypadku projektów objętych pomocą de minimis stanowi nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi nie więcej niż 1 mln zł.

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach danego schematu.
Powyższe oznacza, że wnioskodawca nie może złożyć dwóch wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego schematu, a złożony wniosek powinien dotyczyć wyłącznie jednego projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14 262 596,00 zł.

Pytania i odpowiedzi.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Nasza realizacja instalacji w Toruniu: http://www.w-solar.pl/pl/aktualnosci/13

 

Źródło:http://www.mojregion.eu/